Afik AEochrana pro okrasné rostliny

Kde koupit

Insekticidní přípravek na kontrolu a hubení mšic, roztočů, a dalšího hmyzu na růžích a okrasných rostlinách. Vytváří lepivý povlak na povrchu rostliny (který jí neškodí), ale škůdce zahubí. Výrobek je na bázi přírodních polysacharidů.

  Dostupné velikosti: 250 ml

  Kdy lze použít

  Optimální aplikace
  Možná aplikace
  Neaplikujte

  Jak použít

  Aplikační metoda: 
  přímý postřik bez ředění

  Listy důkladně nastříkejte

  Interval mezi aplikacemi: 7 - 14 dnů

  Stahování

  Složení

   dokusát sodný 3,3 g/l

  Příbalový leták

  Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

  Registrační informace

  Registrační jméno: AFIK AE

  Registrační číslo: 1810-0C

  H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřivání se může roztrhnout.
  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
  P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
  P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
  P501 Odstraňte obsah/obal autorizovanému příjemci nebezpečného odpadu.

  Extended information

  Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.